Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

FESH FESH Group v.o.s.
Vítkovická 3083/1, Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 
05213509
email: feshfesh.group@gmail.com
tel: 730588882

I. Obecná ustanovení

 1. Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.fesfesh.store (dále také “virtuální obchod”) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.
 2. Každé jednotlivé zboží nabízené v našem virtuálním obchodě je náležitě identifikováno názvem zboží, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika. Cena zboží je uvedena v českých korunách a zahrnuje 10/21% DPH a veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání (čl. II odst. 1 obchodních podmínek). Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou závazné v okamžiku uzavření smlouvy o koupi věci.
 3. Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodu je uzavřena okamžikem obdržení potvrzení o vyřízení objednávky, které bude zasláno prodávajícím na email uvedený v objednávce kupujícím. Objednávka je provozovatelem archivována po dobu 24 měsíců a je po tuto dobu pro kupujícího přístupná na vyžádání. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
 4. Po obdržení řádně vyplněné objednávky vám náš virtuální obchod (dále také “prodávající”) formou elektronické pošty na Vámi v objednávce uvedenou adresu elektronické pošty potvrdí, že eviduje Vaši objednávku. Potvrzení Vaší objednávky musí obsahovat datum uzavření smlouvy, identifikaci Vámi objednaného zboží, celkovou kupní cenu, náklady na dodání zboží do místa předání, identifikační údaje provozovatele virtuálního obchodu, informace o podmínkách a postupech pro uplatnění práva odstoupit od smlouvy, informace o službách po prodeji a zárukách.
 5. Zboží je zásadně dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (upozorňujeme, že platí pouze pro území ČR). V tomto případě má prodávající povinnost předat objednané zboží držiteli poštovní licence do patnácti pracovních dnů od okamžiku uzavření smlouvy. Kupující je povinen zboží při dodání převzít. V případě, že zboží není v okamžiku uzavření smlouvy skladem, bude kupujícímu dodáno ihned poté, co bude naskladněno. O tom musí být kupující bezodkladně informován.
 6. Provozovatel virtuálního obchodu prohlašuje, že osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce zboží budou použity pouze ke zpracování jeho objednávky a tím ke splnění závazku prodávajícího z uzavřené smlouvy. S tímto kupující souhlasí.

II. Dodání zboží a platební podmínky

 1. Zboží je zásadně dodáváno prostřednictvím držitele poštovní licence, a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce. Balné neúčtujeme. Poštovné se řídí platnými cenovými tarify příslušného držitele poštovní licence. Detailní rozpis cen najdete na stránce “Platba a doprava“. V případě objednávky zboží, jehož celková kupní cena bude vyšší než 2.000,- Kč, poštovné neúčtujeme.

III. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). Je-li zboží zároveň vráceno, musí tak kupující učinit v originálním a bezvadném obalu.
 2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 3. Kupující je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nedodrží lhůty uvedené v čl. I odst. 6 těchto obchodních podmínek.
 4. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít. To platí i v případě předání zboží dle čl. I bodu 7 těchto obchodních podmínek.
 5. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě.
 6. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

IV. Odpovědnost za vady

 1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 2. Záruční doba je 24 měsíců.

V. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré dohody mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. n) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náležejí prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat obsah nebo jeho část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho použití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vznikající po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den objednávky kupujícího.

VI. Provozovatel

 1. Provozovatelem virtuálního obchodu je obchodní společnost FESH FESH group v.s.o.
  2. IČO: 05213509 DIČ: CZ05213509
  3. Provozovatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeným u Krajského soudu v Praze
  4. Poštovní adresa pro doručování: Vítkovická 3083/1, Ostrava
  5. Kontakt: feshfesh.group@gmail.com